Klauzule info., statut, WSO, regulaminy,itp.

KLAUZULE INFORMACYJNE. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie”,  informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 15 w Golubiu-Dobrzyniu 87-400;  : +48 535353977 adres e-mail: muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 3. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,
 4. realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit.e Rozporządzenia związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 9. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl.
 10. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 Statut PSMGD

 Informator

 Schemat organizacyjny

Regulamin przechowalni instrumentów

 Regulamin samorządu uczniowskiego Golub-Dobrzyń

 Regulamin samorządu uczniowskiego Kowalewo Pomorskie

Regulamin samorządu uczniowskiego Ciechocin

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 Regulamin korzystania z sal szkoły muzycznej

Regulamin funduszu instrumentalnego

 Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 Procedura postępowania w sytuacjach trudnych kryzysowych i innych

Regulamin Rady Rodziców w Golubiu-Dobrzyniu

Aktualne akty prawne dotyczące szkoły muzycznej:

USTAWY